Zasady i warunki

I. Postanowienia ogólne.

 1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
  1. administrator – (ehotelsreviews.com) 123 Booking s.c. 66-016 Nietków ul.Kościuszki 53
  2. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu ehotelsreviews.com i usług w nim dostępnych,
  3. serwis – serwis www.ehotelsreviews.com, który ma celu umożliwienie jego użytkownikom nieodpłatne umieszczenie opinii i informacji o hotelach w sieci Internet, w ramach tego serwisu. Serwis ma na celu jedynie umożliwienie zapoznania się z materiałami zamieszczonymi przez użytkowników przez innych użytkowników.
  4. regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.ehotelsreviews.com;
  5. materiały - opinie, teksty, zdjęcia i inne treści dostępne w serwisie oraz zamieszczane przez jego użytkowników.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. warunki korzystania z serwisu ehotelsreviews.com,
  2. prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora,
  3. zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z niniejszego serwisu.
 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do użytkowników korzystających z niniejszego serwisu.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 5. Użytkownik korzystający z serwisu jest uprawniony w szczególności do:
  1. przeglądania serwisu, w tym jest uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych w serwisie przez innych użytkowników;
  2. zamieszczania opinii i zdjęć

II. Dodawanie ocen (opinii)

 1. Użytkownik dodający ocenę poświadcza o prawdziwości danych informacji, zgodnie z jego wiedzą i opinią. Użytkownik nie zamieszcza informacji celowo wprowadzających innych użytkowników serwisów w błąd. Przede wszystkich nie zamieszcza nieprawdziwych recenzji obiektów hotelowych.
 2. Właściciel serwisu nie podnosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz przydatność ocen zamieszczanych w serwisie przez użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania w serwisie treści o charakterze reklamowych towarów, usług i firm, innych niż sama ocena zamieszczonych w serwisie hoteli. Dodając recenzję w serwisie użytkownik zaświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych do opublikowanego tekstu recenzji. Dodając recenzję użytkownik oświadcza, że udziela właścicielowi serwisu licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do stworzonego tekstu. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa zarówno po usunięciu treści recenzji. Z tytułu udzielenia niniejszych licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień i kasowania dostępnych w serwisie informacji, bez uprzedniego informowanie o tym użytkowników serwisu.

 3. eHotelsReviews.com nie akceptuje opinii:

  • zawierających słowa wulgarne i o zabarwieniu seksualnym oraz mowę nienawiści, o charakterze dyskryminacyjnym, zawierających groźby czy stosujących przemoc
  • Przywołujących imiona i nazwiska, zawierających ataki personalne w kierunku obsługi obiektu
  • Nawołujących do działań nielegalnych (takich jak narkotyki czy prostytucja)
  • Podających adresy stron internetowych, adres e-mail, numery telefonów, szczegóły kart kredytowych
  • Zawierających odniesienia do sytuacji politycznej

III. Dodawanie zdjęć

 1. Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez ehotelsreviews.com dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki ehotelsreviews.com uznaje za stosowny. Udzielasz ehotelsreviews.com niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki ehotelsreviews.com uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez ehotelsreviews.com. ehotelsreviews.com nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na ehotelsreviews.com. ehotelsreviews.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez ehotelsreviews.com w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

IV. Odpowiedzialność

 1. W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania recenzji kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne, noszących oznaki czynów nieuczciwej konkurencji lub spamu.
 2. Publikacja recenzji zawierających treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione.
 3. Niezależnie od innych postanowień regulaminu wyłączających odpowiedzialność administratora, nie odpowiada on również:
  1. za treści udostępnione przez użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu;
  2. za prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz przydatność ocen i zdjęć zamieszczanych w serwisie przez użytkowników;
  3. za materiały pobrane z serwisu przez jego użytkowników lub wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez użytkowników;
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, utratę danych użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich czy też w wyniku działań administratora;
  5. za działania użytkowników polegające na niezgodnym z prawem albo regulaminem wykorzystaniu materiałów dostępnych w serwisie;
  6. za podanie przez użytkowników nieprawdziwych bądź niepełnych informacji przy rejestracji konta;
  7. za usunięcie konta użytkownika lub jakiegokolwiek materiału zamieszczonego przez użytkownika z przyczyn określonych w regulaminie;
  8. za naruszenie przez użytkowników serwisu praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  9. za zastosowanie się przez użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych użytkowników serwisu;
  10. za zmiany, jakie może wprowadzić w serwisie lub za trwałe zaprzestanie działania serwisu;
  11. za usunięcie, uszkodzenie lub niezachowanie materiałów umieszczanych przez użytkowników w serwisie;
  12. za nieprzestrzeganie zasada bezpieczeństwa
  13. za szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów;
  14. za przechowywanie materiałów w serwisie.

V. Wymagania techniczne.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym, którym posługuje się administrator:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;
 2. Administrator zastrzega, iż po dostarczeniu przez użytkowników materiałów w ramach serwisu, zabronione jest umieszczanie materiałów o charakterze bezprawnym, w szczególności takich jak:
  1. powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne,
  2. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  3. przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,
  4. naruszające prawo do prywatności,
  5. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora

VI. Zawarcie umowy.

 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu www.ehotelsreviews.com jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny dla użytkownika nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www.ehotelsreviews.com, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz jego utrwalanie.
 3. Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. podane przez niego materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. zapoznał się z regulaminem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na jego treść oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

VII. Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora

 1. Użytkownik, korzystając z serwisu, zobowiązuje się:
  1. nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych w serwisie przez administratora, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody;
  2. nie zmieniać treści materiałów udostępnionych w serwisie przez administratora bądź też innych użytkowników serwisu;
  3. nie podejmować działań podlegających na omijaniu, blokowaniu oraz podejmowaniu innego rodzaju działań polegających na zakłócaniu funkcjonowania elementów zabezpieczenia serwisu;
  4. korzystać z materiałów umieszczonych w serwisie wyłącznie na własny użytek;
  5. nie korzystać z serwisu w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony administratora;
  6. nie instalować w serwisie żadnego oprogramowania;
  7. nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników serwisu;
  8. nie korzystać z serwisu w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem;
  9. nie umieszczać treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w pkt. II pkt. 2 niniejszego regulaminu;
  10. zapewnić, aby treść materiałów przez niego zamieszczonych była zgodna z zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi;
  11. nie zamieszczać ani nie przesyłać treści, które są przedmiotem ochrony praw majątkowych osób trzecich;
  12. do korzystania z serwisu w sposób zgody z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób nie naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy administratora;
  13. niezwłocznie zawiadomić administratora o wszelkich naruszeniach zasad bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.
  14. dodając recenzję lub zdjęcie użytkownik oświadcza, że udziela właścicielowi serwisu licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do stworzonego tekstu. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa zarówno po usunięciu treści recenzji, jak i usunięciu konta użytkownika w serwisie. Z tytułu udzielenia niniejszych licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień i kasowania dostępnych w serwisie informacji, bez uprzedniego informowanie o tym użytkowników serwisu.
 2. Użytkownik, korzystając z serwisu, jest uprawniony:
  1. do przeglądania serwisu, w tym do przeglądania materiałów zamieszczonych przez użytkowników;
  2. zamieszczać w serwisie treści oraz zdjęcia
  3. do zamieszczania w innych serwisach linków do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu
 3. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami administratora,
  2. usunięcia z serwisu materiałów udostępnianych przez jego użytkowników, o ile treści te naruszają postanowienia niniejszego regulaminu. Administrator jest również uprawniony również do usunięcia konta użytkownika,
  3. prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie www przed rozpoczęciem prac.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo serwisu, administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa serwisu.

VIII. Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora

 1. Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez administratora - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest administrator, która przetwarza dane osobowe - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi
 3. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne
 4. Użytkownik jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawienia.